วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

สถานการณ์ตอนนี้ ใครจะได้เป็นรัชกาลที่10

ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของกษัตริย์ภูมิพลแล้ว Near the end of King Bhumibol and agenda. แทนที่จะวางมือหรือมอบอำนาจให้กับใครสักคนต่อไปอย่างเป็นทางการ Instead of hand or power of attorney to someone to officially ดูเหมือนกษัตริย์แก่ที่มีอาการล่อแล่อยู่ในตอนนี้ Kings seems to have symptoms ล่อแล่ in now ยังพยายามกุมอำนาจเอาไว้ในมือต่อไป To try to hold power in the hands to remove.
ไม่ว่าจะมีแพทย์ดูแลอย่างดีเยี่ยม Whether medical care is excellent. ไม่ว่าทางการจะแก้ข่าวว่าอาการดีขึ้นแล้วอย่างไร That official news will not solve the symptom improved and how สังขารของชายชราอายุ 81 ปี คงจะหมดสภาพไปในไม่ช้านี้ Printer-friendly version of an old man aged 81 years would be damaged to soon. อาจจะไม่เกินภายใน 90 วันเป็นอย่างมาก May not exceed 90 days within a much

ภายในประเทศไทยเอง Local custom. ก็ไม่มีการยอมรับความจริงกับสภาพของกษัตริย์ไทยว่า There is no condition to accept the fact that the Thai king. เขาไม่ใช่เทพหรือเทวดา Thep or they are not angels. แต่เขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่จะไม่มีชีวิตอยู่ยั่งยืน But he is only natural that people are not living sustainable. การสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาวไทยทั่วประเทศ หรือ การทำบุญในรูปแบบทุกอย่าง The petition prayer pray holy rites of Thais throughout the country or the merit in all formats. ก็คงจะไม่สามารถต่ออายุของมนุษย์อย่างภูมิพลให้ยาวต่อไปอีกได้แล้ว Would not be able to renew the human Bhumibol to further the already long.

ปัญหาในระบบการปกครองที่มีกฎหมายที่ไม่แน่นอนและไม่เที่ยงธรรม Problems in the legal regime of uncertainty and unjust โดยตีความหมายและแก้ไขกันแบบตามใจใครตามใจมัน The interpretation and correct each other as one ตามใจ ตามใจ it. แล้วแต่ใครขึ้นมาอิทธิพลในการบริหารประเทศ Who comes up depending on the influence of the country. และการไม่ยอมให้ชาวบ้านทั่วไปได้กล้าพูดวิจารณ์ถึงการสืบสันตติวงศ์ And not let people say general review of succession to the royal succession จึงดูเสมือนว่า Is more like that ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคที่ปั่นปวนในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน Thailand will enter the era of spin in the coming year surely

ในสำนักข่าวต่างประเทศ In foreign news agency. ต่างวิจารณ์กันว่า วัชิราลงกรณ์ (Prince Vachiralongkorn)จะได้เป็นผู้รับตำแหน่งต่อจาก ภูมิพล International criticism that Wat Wachira to Korn (Prince Vachiralongkorn) will be a recipient succeed Bhumibol.
ซึ่งยังขัดแย้งอยู่กับการคาดคะเนในประเทศไทย This conflicts with the prediction in Thailand ที่มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มสนับสนุนและเชื่อว่า With support groups and some political groups believe that ราชินีสิริกิตต์ Queen Queen Sirikit. จะเป็นผู้กุมอำนาจด้วยตัวเธอเอง Authority is with herself.

เมื่อถึงเวลานั้น ประเทศไทย คนไทย คงต้องปรับตัวกันกับ At that time, Thailand, Thai people will have to adjust with. การปกครองประเทศ และการเมือง ในรูปแบบใหม่อย่างแน่นอน Government and politics in the new format certainly
ที่มา:
Tue, 13 Oct 2009 18:23:37 - asdwedasa ® Tue, 13 Oct 2009 6:23:37 p.m. -. Asdwedasa ®.